Propaganda og kampmetoder

Oppfordrer Nordisk styrke til passivitet? Haakon Forwald redegjør i denne artikkelen for sitt syn på propaganda og kampmetoder.

I og med lanseringen av organisasjonen Nordisk styrke, våre nettsider og NS Radio har det flere steder florert rykter, løgner og påstander om organisasjonen og våre tanker og planer omkring propaganda og kampmetoder. Jeg vil i denne artikkelen redegjøre for mine synspunkter om dette emnet.

PROPAGANDA

Ser man til Nordisk styrke sin virksomhet, så kan vi i stor grad dele propagandaen inn i to typer: «påvirkningspropaganda» og «rekrutteringspropaganda».

Påvirkningspropaganda brukes for å påvirke og styre massene. Altså styre de i en viss retning, gjøre de positive til visse saker, fiendtlige til andre osv. Her vil man å nå en så stor del av befolkningen som mulig, og folket som sådan kan naturligvis deles opp i mindre deler og delmål i en påvirkningskampanje. Propaganda og kampmetoder kan således variere, avhengig av om man ønsker å nå og påvirke ulike segment av befolkningen eller hele folket.

Rekrutteringspropaganda har som formål å rekruttere mennesker til organisasjonen. Dette er målrettet propaganda som er myntet på de som har potensiale i seg til å bidra til Nordisk styrke. Her snakker vi om målbevisst propaganda og målbevisste kampmetoder som appellerer til og tiltrekker seg en viss type mennesker.

Ser man til den kommersielle verden, så kan man sammenligne dette med en butikk. Én type reklame er for å lokke kunder inn i butikken, gjøre de positive til produktene, gi butikken og dets produkter et attraktivt image osv. Når det kommer til å rekruttere mennesker til selve bedriften, har man en helt annen fremgangsmåte, kriterier og krav.

At de to propaganda-formene kan overlappe hverandre og virke i symbiose, er en selvfølge. En vellykket kampanje for å gi organisasjonen en bred folkelig støtte, vil naturligvis gjøre den attraktiv for potensielle rekrutter. Likevel er det uansett viktig å påpeke at det er to separate former for propaganda vi prater om, og definitivt to ulike målgrupper med helt ulike kriterier og krav.

Grunnen til at jeg innleder med å klargjøre nettopp dette er for å rette opp i en misforståelse som sirkulerer der ute. For når Nordisk styrke prater om at man ikke vil rekruttere massene og har krav på hvilke vi rekrutterer, er det som at en bedrift sier at de ikke ønsker å ansette «hvem som helst».

Målestokken på en vellykket virksomhet er heller ikke nødvendigvis antallet ansatte, men snarere kvaliteten på de ansatte og resultatet man oppnår. Med andre ord; noe som er helt naturlig i den virkelige verden, men noe som den nasjonale bevegelsen, forhåpentligvis av mangelfull innsikt, ser på som suspekt.

Men bare fordi vi ikke vil rekruttere massene, betyr ikke det at vi ikke ønsker å påvirke og styre massene. Det ene utelukker naturligvis ikke det andre.

KAMPMETODER

Med uttrykket kampmetoder, så mener vi hvordan vi formidler budskapet til målgruppen, og her finnes det et hav av muligheter, selv om nasjonalist-miljøet har stirret seg blind på et fåtall. Her gjelder det dog å være pragmatisk, og se til hvilke metoder som er mest effektive og har størst effekt. Altså hva er det som gir best resultater og er mest kostnadseffektivt.

Når vi i Nordisk styrke kritiserer det hva mange oppfatter som «tradisjonelle» nasjonalistiske kampmetoder – som flyveblader, demonstasjoner, torgmøter og lignende – er det ikke fordi vi oppfordrer til passivitet, men snarere fordi vi stiller oss tvilende til om det er effektive kampmetoder på det nåværende tidspunktet.

For å illustrere dette kan vi jo ta klassiske demonstrasjoner som eksempel, og noe man definitivt bør spørre seg selv er hvordan disse påvirker massene, og i hvilken retning? At vanlig folk er fysisk på plass og lar seg påvirke, er i stor grad en umulighet, da systemet isolerer demonstrasjonen gjennom å slå jernring rundt arrangementet. Talene er dessuten, i hvert fall tradisjonelt sett, ofte ikke noe som appellerer til massene, men snarere de «allerede frelste».

Så hvordan vil mennesker påvirkes av en demonstrasjon? Hovedsakelig gjennom egen media, alternativ media og systemets media. Folk flest, den store massen, leser og ser bilder og film fra demonstrasjonen gjennom systemets media. Hvilket inntrykk får de? Propaganda fra systemet, bråk med politiet, lave deltakerantall, sinte motdemonstranter og gjerne i kombinasjon med nærbilder av mindre bildeskjønne demonstrasjonsdeltakere og en banner med et negativt ladet budskap. Inntrykket folk flest sitter igjen med er sjelden positivt og man utstråler og formidler ressentiment og svakhet, snarere enn styrke og håp.

Og hvilken effekt har demonstrasjoner på potensielle kvalitetsmennesker vi gjerne vil rekruttere? Blir de imponert av dette? Synes de dette er en effektiv bruk av tid og ressurser? Er dette noe de vil bruke sin tid og og sine penger på? Eller har det snarere motsatt effekt, at det skremmer vekk folk snarere enn å tiltrekke? Jeg tror det sistnevnte. Slik situasjonen er i dag er det er i stor grad kontraproduktivt og ressurskrevende, og de som tiltrekkes av slik propaganda er ikke nødvendigvis mennesker man ønsker å rekruttere.

Men med dette sagt, så vil jeg klargjøre at min kritikk mot f.eks. demonstrasjoner ikke gjelder alle demonstrasjoner i alle tider og i alle situasjoner. Den gjelder spesifikt vår situasjon som den er nå.

NORDISK STYRKE

Når Nordisk styrke skriver at vi vil kritisk granske, revurdere og analysere alle tidligere kampmetoder, og utvikle nye – så handler dette primært om at vi vil være effektive, smarte og at vi er svært resultatorienterte. Vi vil komme fra punkt A til punkt B på så kort tid som mulig. Det er også av hensyn til våre aktivister, frender og sympatisører at vi gjør dette. Hvordan deres bidrag til kampen forvaltes, er vårt ansvar og noe vi tar på stort alvor. Derfor vil også mye tid legges på å analysere resultatene av våre aksjoner, kampanjer og annen virksomhet.

Hva gjelder Nordisk styrke sine kampmetoder, så vil rekrutteringspropagandaen være så målbevisst og effektiv som overhode mulig. Her snakker vi aksjoner, aktiviteter og reklamemateriell som formidler vår organisasjon og vårt budskap på best mulig måte. Vi snakker om punktrekruttering, oppsøkende virksomhet, spektakulære aktiviteter og målrettede påvirkningskampanjer – IRL så vel som på internett. Våre nettsider, radio- og filmprosjekter og annet lignende faller naturligvis inn i samme kategori, selv om dette er minst like mye tiltenkt våre eksisterende medlemmer, som det er nye potensielle rekrutter.

Når det kommer til propganda og kampmetoder for å påvirke massene, så er dette noe vi allerede jobber med på flere fronter, men som per dags dato ikke ligger høyest oppe på vår prioriteringsliste. Hovedfokus for Nordisk styrke på det nåværende tidspunktet av kampen er, som vi også konstaterte i vår aller første artikkel: «Å skape en ny generasjon av sterke og bevisste nordiske mennesker, samt vår ambisjon om å skape en sterk og stridbar ideologi, kultur og organisasjon.» I arbeidet med dette inngår naturligvis en hel del indre arbeid, og mye tid og ressurser vil legges på dette.